آیا سیاست های کلی نظام مافیای خودرو حمایت می شود؟

10762 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، جلسه شناخت نظام طی اقدامی بسیار معطر، مانع از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر مجوز واردات خودرو – مصوبه شورای نگهبان – شد! بعد اعلام کردند که این مصوبه با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد!

از آنجایی که این قطعنامه تنها انحصار 40 ساله کشور مافیای خودرویی حاکم را به خطر می اندازد و با منافع نامشروع آنها در تضاد است، معلوم نیست دلیل آن چیست.

آیا سیاست های کلی نظام حمایت از مافیای حاکم در صنعت خودرو را تجویز می کند؟

چرا در این چهار دهه که باید اقدامات مافیای حاکم در صنعت خودرو را زیر ذره بین قرار داد یا رقیبی به صحنه می آید، بلافاصله شاهد چنین برخوردهایی هستیم؟

آیا واقعا معتقدیم که مافیایی که صنعت خودروی کشور را اداره می کند در چنین مصوباتی نقشی نداشته است؟

پایان /

  نرخ رشد شناسه کارکنان در سال جاری

دیدگاهتان را بنویسید