آیین نامه اجرایی مربوط به تامین زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم ابلاغ شد

11631 خبر اولیه

به گزارش تحریریه «پایگاه اطلاع رسانی دفتر شورای دولت» هیأت وزیران در جلسه 27 شهریور 1401 و در انجام تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (4) خانواده. و قانون کمک به جوانان جمعیت و به منظور ایجاد انگیزه برای تولد و تکثیر فرزندان در خانواده در راستای کلیات جمعیت و سیاست های خانواده با هدف جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، شورا. وزیران مفاد اجرایی ماده قانونی تامین زمین و مسکن خانوار پس از تولد فرزند سوم یا بیشتر را تصویب کردند.

بر اساس آیین نامه مذکور، خانوارهایی مشمول استفاده از تسهیلات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانان، فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار متولد شده و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشد. به دستور وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (1) آیین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد.

همچنین این آیین‌نامه برای خانوارهایی اعمال می‌شود که نرخ زاد و ولد در شهر محل تولد پدر یا فرزند بر اساس سرشماری نفوس و مسکن اعلامی مرکز آمار ایران از 2.5 بیشتر نباشد.

بر اساس مفاد فوق، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) موظف است پس از تولد فرزند سوم یا بیشتر، یک قطعه زمین به مساحت حداکثر 200 مربع را برای خانواده‌ها در اختیار مسکن قرار دهد. متر بر اساس حد نصاب ضوابط تقسیم بندی بر اساس طرح های دهیاران یا طرح هادی شهرسازی مصوب یا واحدهای مسکونی برای ساکنان روستاها یا شهرهای زیر 500000 نفر جمعیت به صورت مشترک و عادلانه به والدین شهر و روستا. سکونت فقط یک بار و بر اساس ارزش آماده سازی زمین در زمان واگذاری فروش پرداخت با پس پرداخت 2 ساله و بازپرداخت 8 ساله بدون تخفیف.

  مشکل در بانک مرکزی است، به جای دیگری نگاه نکنید (قسمت 2 از 5)

برای ساکنین شهرهای بالای 500000 نفر زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه مشروط به اعلام ظرفیت دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید یا شهرهای همجوار یا زادگاه پدر و مادر، ارائه بالاتر. اگر در بین 500 هزار نفر نباشد به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر تقسیم می شود.

ضمناً زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت تضامنی و عادلانه به اولیای دم تحویل و حداکثر تا یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط سند مالکیت به نام آنها منتقل می شود. در صورت فوت یکی از والدین، مالکیت زمین یا واحد مسکونی طبق موازین قانونی جانشینی به ورثه متوفی می رسد.

چنانچه تعداد خانوارهای مشمول این مصوبه در هر شهر و پروژه بیش از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تامین دولت باشد، اولویت با خانوارهای فاقد ملک و دارای فرم سبز (ج) است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید و یا شهرهای همجوار یا زادگاه یا مادر پدر، به شرطی اگر جمعیت کمتر از 500000 نفر بیشتر باشد، به اختیار پدر و در صورت فوت پدر به اختیار مادر و در صورت فوت هر دو والدین به اختیار اعطا می شود. قیم یا قیم قانونی.

لازم به ذکر است اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های مصوب توسعه روستایی یا طرح های جامع شهرسازی و با رعایت مفاد تبصره (2) بند (9) قانون افزایش قیمت مسکن می باشد. تولید

  پیگیری برای جلوگیری از حذف اپلیکیشن ایرانی ادامه دارد

4 قانون حمایت از خانواده و جوانان در خصوص تامین زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید