اعلام شد دفترچه های بیمه سلامت در حال تمدید است

مدیرکل بیمه و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران نحوه گسترش دفاتر بیمه ای صندوق های بیمه ای تحت پوشش بیمه سلامت را تشریح کرد.

به گزارش رجانیوس، داود حاج حاجسمعلی با اشاره به ادامه اپیدمی تاج و پایان دادن به ارزیابی گسترده در آبان ماه سال 99 با تصمیم ستاد ملی تاج و تخت گفت: با توجه به اینکه حدود 30 میلیون نفر تحت پوشش رایگان و بعضاً قرار دارند. برای تمدید پوشش بیمه ای خود باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، این مدت 30 آذرماه به پایان می رسد و برای حدود 16 میلیون نفر از این دو صندوق وام بیمه تمام می شود؛ برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد دفاتر پیشخوان، مقرر شد اعتبار صندوق ها تمدید شود. سیستم به مدت 6 ماه

وی افزود: تمامی افرادی که پوشش بیمه ای صندوق های بیمه سلامت همگانی و روستایی از ابتدای سال 1400 تا پایان آن به پایان برسد، پوشش بیمه ای تا 30 خرداد سال آینده به صورت سیستمی و خودکار منتقل می شود تا مردم به مراکز مراجعه کنند. دریافت خدمات پزشکی همچنین برای صندوق کارکنان دولت و برای کارکنان و شهروندان اعم از همسر و فرزندان زیر سن قانونی تاریخ اعتبار به 20 خرداد 1401 منتقل شد.

مدیرکل بیمه و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تنها گروه های باقی مانده صندوق ایرانیان و شهروندان 2 و 3 کارکنان دولت هستند. بیمه شدگان صندوق ایرانیان باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و شهروندان 2 و 3 کارمندان باید برای تمدید به کارمندان خود مراجعه کنند، در حالی که بیمه شدگان صندوق های دیگر طبق قرارداد بیمه خاص تاریخ اعتبار مشخصی دارند و بیمه گر باید درخواست دهد. تا اعتبار بیمه ای این افراد مشخص شود.

  معرفی چهار خودروی جدید در بازار داخلی

دیدگاهتان را بنویسید