افشای / پروژه مذاکرات وین از خطوط قرمز سیستم پیروی نمی کند

11979 خبر اولیه
یکی از نمایندگان مدعی است آنچه تاکنون در متن 27 صفحه ای پیش نویس توافقنامه به توافق رسیده نشان می دهد که خطوط قرمز نظام اجرایی نشده و مغایر با قانون مجلس بوده و خسارات جدیدی وارد شده است. وارد شده است. به منافع ملی تحمیل شده است.

  بازی های خانوادگی در تهران ممنوع شد!

دیدگاهتان را بنویسید