بیش از 90 درصد چک های مبادله ای وصول شد

12980 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، در خرداد ماه سال 1401، حدود 6.8 میلیون فقره چک به ارزش حدود 3424 هزار میلیارد ریال در سامانه چک مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.7 درصد و 24.9 درصد افزایش نشان می دهد. .

90.5 درصد و 89.1 درصد از کل چک های مبادله شده خرداد ماه به ترتیب وصول شد. درصد تعداد و مبلغ چک های وصولی در ماه قبل به ترتیب 90.2 درصد و 87.6 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر با 90.3 درصد و 87.4 درصد است.

شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های تعویض شده در خرداد ماه 1401 از نظر تعداد 9.5 درصد بوده که در ماه قبل 9.8 درصد بوده است. همچنین این شاخص در مجموع 10.9 درصد است در حالی که در ماه قبل 12.4 درصد بوده است.

پایان/

  ما نمی توانیم تقاضای خودروهای داخلی را تامین کنیم چه برسد به صادرات خودرو!

دیدگاهتان را بنویسید