جزئیات زمان الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی

15867 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، دولت لایحه الحاق تبصره 5 ماده را تقدیم مجلس کرد. (2) قانون پایانه های تجاری و نظام مودیان با دو قید فوریت مبنی بر اینکه در صورت تصویب نهایی صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر به تدریج و بر اساس جدول زمانی ارائه می شود. انجام شود.

در مقدمه این لایحه آمده است: در حالی که اجرای تعهد مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاه‌ها و سامانه مودیان مصوب 1397 در خصوص استقرار سامانه مودیان ثبت نام و عضویت مشمولان و نیز تأمین یک پرونده ویژه منجر به افزایش 20 برابری مودیان می شود و به منظور ارائه تدریجی صورتحساب الکترونیکی از مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر، لایحه ای را برای انجام تشریفات قانونی ارائه کرد که تنها عضو این لایحه می گوید: و تبصره قبل تبصره (1) تلقی می شود.

تبصره 2 مقرر می دارد: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مشمولان در سامانه مودیان و تخصیص پوشه ویژه به آنان اقدام کند.

در تبصره 2 نیز آمده است: مودیان موظفند نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق جدول ذیل اقدام نمایند.

1- شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس از تاریخ 1401/08/01.

2- شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 1/10/1301.

3- اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1/1/1302.

4- صاحبان مشاغل مشمول هشت فقره تصرف مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ 1402/4/1

  برد مس شهربابک و شکست آرمان گهر سیرجان در جام آزادگان

5- صاحبان بنگاههای گروه اول و دوم مشمول مقررات اجرایی ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم 1/7/1402.

6- سایر افراد از تاریخ 1402/10/1

به گزارش شادا، در تبصره 4 نیز آمده است: تاریخ های مذکور در تبصره 3 این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت تخلف از رعایت آنها، طبق قوانین مربوطه با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره 5 این لایحه تاکید می کند: تا پایان دوره های مندرج در تبصره 3 این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ها لازم الاجرا است. ، صادر شده خارج از سامانه مؤدی تا پایان دوره ها موارد فوق پس از تسلیم و رسیدگی به اظهارنامه توسط سازمان امور مالیاتی مطابق ماده 1 قابل قبول است. (97) قانون مالیاتهای مستقیم.

در نهایت در تبصره 6 آمده است: تا پایان مهلت های مذکور در تبصره 3 این ماده مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرائم موضوع قانون مذکور جاری است.

آیین نامه اجرای معافیت از این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید