جمهوری آذربایجان خط مقدم اسرائیل برای مقابله با ایران است

شبکه صهیونیستی: جمهوری آذربایجان خط مقدم اسرائیل برای مقابله با ایران است.

  تعیین شرایط پرداخت یارانه سه برابری فرزندان خانواده های کم درآمد

دیدگاهتان را بنویسید