خانوارهای ایرانی دیگر خودرو نمی خرند

4729 خبر اولیه

بر اساس گزارش تحریریه، در سال 1396، 53.21 درصد از خانوارهای شهری کشور خودرو شخصی داشتند که این روند از سال 1391 تا سال 1396 افزایش یافته است. با این حال، از سال 2017 تا سال گذشته، درصد خانوارهای دارای خودروی شخصی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

همچنین در سال گذشته حدود 34 درصد از خانوارهای روستایی خودرو شخصی داشتند که این رقم در سال 1392 23.6 درصد بود.

درصد خانوارهای روستایی دارای خودرو شخصی از 23.6 درصد در سال 2012 به 32.29 درصد در سال 2017 افزایش یافته است. اما از سال 2017 این روند افزایشی به شدت کاهش یافته است.

این آمار حاکی از کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در بازار خودرو طی چهار سال گذشته است. به عبارت دیگر با افزایش شدید نرخ ارز و قیمت خودرو، تقاضا برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

پایان/

  نیروهای صنعا منطقه استراتژیک «عرق عزیز» را آزاد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید