داستان الهام و رویاهای دروغین!

رئیس جمهور آذربایجان دچار توهم شد که برگزاری رزمایش در مرز جمهوری آذربایجان باعث ترس در باکو از رئیس جمهور آذربایجان نمی شود، باید بیشتر مراقب دهان و دندان خود باشد تا نشکند.

رئیس جمهور آذربایجان دچار توهم شد که برگزاری رزمایش در مرز جمهوری آذربایجان باعث ترس در باکو از رئیس جمهور آذربایجان نمی شود، باید بیشتر مراقب دهان و دندان خود باشد تا نشکند.

  از شخصیت های درونگرا چه می دانید؟

دیدگاهتان را بنویسید