داستان بانک جهانی از افزایش ضریب جینی برای 5 سال متوالی در دولت گذشته

به گزارش تحریریه، یکی از شاخص هایی که وضعیت درآمد در سطح جامعه را نشان می دهد، ضریب جینی است. ضریب جینی یکی از شاخص هایی است که می توان از آن برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در جامعه استفاده کرد.
ضریب جینی شامل اعدادی بین 0 تا 100 است و هر چه این عدد بیشتر باشد، شکاف درآمدی و نابرابری در یک کشور بیشتر می شود. به عبارت دیگر، اگر همه افراد جامعه درآمد یکسانی داشته باشند، ضریب جینی برابر با صفر است و اگر همه درآمدها فقط به یک نفر برسد، ضریب جینی 100 است که بدترین وضعیت ممکن خواهد بود.

تحلیل آمار بانک جهانی از تغییرات ضریب جینی در ایران نشان می دهد که طی سال های 2014 تا 2019 که مصادف با فعالیت های دولت قبل است، ضریب جینی در ایران افزایش یافته است که به معنای افزایش شکاف درآمدی است. در ایران در سالهای حاکمیت دولت قبل بر کشور.

دولت یازدهم ضریب جینی را در سال 1392 37.4 واحد فرض کرد و در سال 93-93 این رقم را به طور متوالی افزایش داد.

ضریب جینی ایران از 37.4 واحد در سال 2013 به 38.9 واحد در سال 2014، 39.5 واحد در سال 2015، 40 واحد در سال 2016، 40.8 واحد در سال 2017 و 42 واحد در سال 2018 افزایش یافته است.

بر این اساس ضریب جینی در ایران طی 5 سال متوالی شیب صعودی شدیدی داشته و رشد 12 درصدی را تجربه کرده است که نشان می دهد سیاست های دولت قبل بیشتر در جهت تامین منافع گروه های ثروتمند بوده است. ثروت و دارایی را از جیب خود بیرون بیاورند طبقه متوسط ​​و فقیر به جیب این گروه ها منجر شده است.

  سخنان خبرچین مردم را ساکت کرد / رئیس غیر از این فکر کرد

در سال ۱۳۹۸ پس از ۵ سال افزایش متوالی، ضریب جینی ایران اندکی کاهش یافت و به ۴۰.۹ واحد رسید که ناشی از افزایش یارانه نقدی پس از تعدیل قیمت بنزین بود که باعث افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد شد.

14345 خبر اولیه

منبع: mbri

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید