دروغ های دولت علیه کشاورزان ایرانی فاش شده است

11675 خبر اولیه

به گزارش هیئت تحریریه، با تحقیق در مراکز مستقل؛ دروغ های دولت علیه کشاورزان ایرانی که در دهه های اخیر بارها به آن اشاره شده، افشا شده است.

در حالی که وزارت نیرو به عنوان سد شاخص کشور، رودخانه های کشور را از بین برده و اکوسیستم ایران را نامتعادل کرده و تقصیر مصرف آب را بر گردن کشاورزی می زند، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد مصرف واقعی آب در کشاورزی؛ این نیمی از آمار اعلام شده از سوی وزارت نیرو است.

بر اساس یک مطالعه علمی بر اساس روش استاندارد سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) که اخیراً در کشور منتشر شده است (منتشر شده در آذر 1400)، میزان آب مصرفی بخش کشاورزی به کمتر از نصف کاهش یافته است. این روش پیشرفته نشان دهنده خطاهای روش های قبلی وزارت نیرو در محاسبه مصرف آب کشاورزی است.

اکثر آمارها در تمام این سال ها کشاورزان را مقصر اولین کم آبی کشور دانسته و 80 تا 93 درصد آب مصرفی کشور را مصرف می کنند، اما حقیقت نشان می دهد که کشاورزان حتی کمتر از نیمی از این میزان آب را مصرف می کنند. بقیه یا هدر می رود یا حتی به نام مصرف کشاورزی، بخش های صنعتی و خانگی که تعرفه آب بالاتری دارند فروخته می شود.

در روش علمی به کار رفته در این مقاله علمی، مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی طی برداشت 97-98، 28.8 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. در حالی که وزارت نیرو این رقم را 64.5 میلیارد متر مکعب اعلام کرده است.

  وام و تخفیف سایپا برای خریداران خودرو

محققان حوزه آب و کشاورزی دلیل این مغایرت را اشتباه در محاسبه مولفه های مختلف موجود در بیلان می دانند که شامل پتانسیل ذخیره آب در بارش، آب برگشتی و تلفات می شود. این اختلاف در نبود انگیزه های پنهان برای درآمدزایی از فروش آب شرب و صنعتی ایجاد می شود.

کارشناسان مستقل معتقدند بسیاری از اتهامات وارده به بخش کشاورزی ناشی از آمارهای اشتباهی است که تاکنون از مصرف آب کشاورزی گزارش شده است. از جمله جریاناتی که از این آمارهای نادرست به نفع خود و به ضرر کشاورزان و عموم مردم استفاده می کنند، منافع مجموعه های مدیریت آب مسئول بحران مدیریت آب کشور در کنار گروه های متمرکز بر امنیت غذایی است.

———————————————— — ———————

منبع: تحلیل مصرف آب کشاورزی بر اساس تبخیر – مجله آبیاری و زهکشی ایران. فوریه و مارس 1400

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید