دیپلماسی آب در دستور کار وزارت امور خارجه

وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک بین وزارتخانه های امور خارجه، کشور و نیرو برای رصد تخصصی مسائل مربوط به رودخانه ها و سدهای مرزی در برخی کشورهای همسایه، گفت: در دولت سیزدهم جلسات دوجانبه با کشورهای ترکیه، عراق و … افغانستان برای ردیابی ما حق عبور از مرزها را داشتیم.

به گزارش رجانیوس به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبدالهیان درباره اقدامات وزارت خارجه دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی آب گفت: در وزارت امور خارجه کمیسیونی تشکیل دادیم که دو یا چند سه جلسه با وزیر: «ما نیروها را هم هماهنگ کردیم.

وزیر امور خارجه افزود: کمیسیونی بین وزارتخانه های امور خارجه، کشور و نیرو تشکیل شده است تا در موضوعات مرتبط با رودخانه ها و سدهای مرزی در برخی کشورهای همسایه تخصص داشته باشند.

وی افزود: از سوی دیگر ضمن هدایت دستگاه دیپلماسی، مذاکرات دوجانبه ای با وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص سدهایی که بر روی رودخانه ارس ساخته می شود و می تواند تاثیرگذار باشد و همچنین مذاکره با طرف عراقی در این زمینه داشتیم. توجه.”

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور یادآور شد: در این مدت با هیئت حاکمه موقت فعلی افغانستان صحبت کردیم. هیئتی از ترکیه نیز اواخر سال گذشته به ایران آمد و کمیسیون مشترکی را برای پیگیری مسائل مربوطه تشکیل دادیم، همین کار را برای افغانستان انجام دادیم و باید همچنان به نتیجه برسیم.

  داستان جدیدی از اعتماد معنوی به اوباما

دیدگاهتان را بنویسید