دیپلماسی متوازن و توسعه دیپلماسی دولت سیزدهم

دیپلماسی متوازن و توسعه دیپلماسی دولت سیزدهم

  ترکیه از گروه 20 کنار گذاشته خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید