شرایط انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت بهبود یافته است

11991 خبر اولیه

به استناد صورت‌بندی به نقل از بانک مرکزی قبل و به موجب مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 8/8/1381 شورای پول طی بخشنامه شماره 192/28/28. در سال 1381 واگذاری سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات قابل اجرا مجاز شد.

در این راستا و با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی با توجه به لزوم تغییر ساختار سیستماتیک کلیه معاملات و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش ها به حساب سپرده گذار اصلی، اصلاح این آیین نامه ضروری بود. . بر این اساس، در یک هزار و سیصد و سی و دومین جلسه شورای پول در تاریخ 1401/01/16، ضوابط نقل و انتقال حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به شرح زیر اصلاح شد:

«انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تنها به والدین، همسر و فرزندان سپرده‌گذار منوط به بسته شدن سپرده و افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت جدید به نام شخص مورد نظر است. این مصوبه پس از فراهم شدن شرایط لازم در سامانه‌های اطلاعاتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا می‌شود.

بر این اساس، از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت برای واگذاری سپرده های سرمایه گذاری خود به شرکت های تابعه فوق صرفا در چارچوب آن تصمیم امکان پذیر است.

پایان /

  بودجه 1401 / تصفیه 4.5 میلیارد یورو نفت برای تقویت بنیه دفاعی کشور

دیدگاهتان را بنویسید