فاصله تورم نقطه اعشار افزایش یافته است

13960 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای توسط مرکز آمار ایران در شهریور 1401 منتشر شد.

تورم کل کشور در شهریور 1401 معادل 1/42 درصد بوده که بین 8/39 درصد برای دهک دهم و 6/47 درصد برای دهک اول در دهک های مختلف متغیر بوده است.

دامنه تغییر تورم دوازده ماهه در گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین 57.9 درصد برای دهک های پنجم، ششم و هشتم تا 60.7 درصد برای دهک اول است.

همچنین اطلاعات ذکر شده برای گروه اصلی «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 32.0 درصد برای دهک های پنجم و ششم و 35.0 درصد برای دهک دهم است.

شکاف تورمی در دهک های هزینه ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در بین دهک های مخارج مختلف، شکاف تورمی دهک در این ماه به 7.8 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (7.0 واحد درصد) 0.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شکاف تورمی در گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش و در گروه اصلی «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد کاهش داشت. ماه قبل

منبع: مهر

پایان/

  فلسطینی ها برای صبحانه چوب می خورند

دیدگاهتان را بنویسید