فوری افزایش یارانه بازنشستگان برای سال 1401 اعلام شد

به گزارش تحریریه به نقل از سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی و در خصوص تصمیمات. در جلسه 10 اسفند 1400 شورای عالی کار و تصویب مورخ 18 کورد 1401 و اصلاحیه 23 کورد 1401 وزرای محترم میزان افزایش مستمری ها و کمک های تکمیلی (به همراه مبالغ متناسب) سررسید از ابتدای سال 1401. به صورت زیر تعریف می شود:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی)
از اول فروردین 1401 کلیه مستمری ها، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1400 مقرر شده بود، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر به مبلغ. پنجاه و هفتاد و چهار دهم درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری، مبلغ (ده درصد) مستمری آنها در پایان اسفند ماه 1300 افزایش می یابد، به طوری که مجموع درآمد آنها بدون احتساب میزان کمک عائله مندی. و فرزندان 55 میلیون و 800 هزار ریالی کمتر نباشد.
برای رده های بالاتر که مجموع درآمد ماهیانه آنها بدون احتساب کمک هزینه عائله مندی و فرزند کمتر از 100 میلیون ریال باشد پس از افزایش موضوع این بند، این افزایش تا سقف تعیین شده به اضافه شش میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود. ( مشمولان قوانین خاص که به موجب آن میزان مستمری پرداختی مشمول مقررات بازنشستگی جزئی است، تنها مشمول 57 واحد درصد افزایش 4 درصدی خواهند شد.

ب) میزان حداقل مستمری در سال 1401
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل مستمری، ازکارافتادگی کامل و مستمری بازماندگان کلی موضوع ماده (111) قانون تامین اجتماعی مورخ 1/4/1401، ماهانه 41 میلیون و 797 هزار و 500 ریال تعیین شد.

  پایان بورس با رشد 22 هزار واحدی / شاخص آستانه 1.4 میلیونی

ج) تفاوت در اجرای مصوبه 1401
در صورتی که مجموع مستمری دریافتی مشمولان ماده (111) قانون (بدون احتساب کمک عائله مندی و کمک هزینه اولاد) کمتر از 55 میلیون و 800 هزار ریال باشد، مابه التفاوت مربوطه به عنوان مابه التفاوت پرداخت می شود. اجرای مصوبه 1401. میزان درج شده در مورد مستمری بگیران جزئی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک های جانبی
به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و بهبود وضعیت معیشتی مستمری بگیران و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک اضافی در سال 1401 به شرح زیر تعیین می شود. :

1 سال دقیقا
کارمزد سالانه بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه در سال 1401 مازاد بر 20 سال سابقه بیمه در سال پنج هزار ریال افزایش می یابد.

2 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه فرزند و کمک هزینه همسر
میزان این کمک بلاعوض در سال 1401 به شرح زیر تعیین و طبق ضوابط جاری به مشمولان پرداخت می شود:
کمک هزینه عائله مندی ماهانه: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال
کمک هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال
حمایت ماهیانه یک فرزند تحت حمایت: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال

3 کمک هزینه مسکن
میزان کمک هزینه و هزینه مسکن برای هر پرونده مستمری، از کارافتادگی، عمومی و مستمری بازماندگان ماهانه یک میلیون و 650 هزار ریال تعیین شده است.

4 کمک برای اعطای مستمری به گیرندگان
میزان کمک برای تأمین مستمری، مشمولان برای هر مورد مستمری، از کارافتادگی، عام و ارث ماهانه دو میلیون و 200 هزار ریال تعیین می شود.

  تغییرات قیمت خودرو پس از دستور رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت کارخانه

13740 خبر اولیه

13741 خبر اولیه

13742 خبر اولیه

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید