ماموریت ماموران شهرداری به وزارت راه غیرقانونی است

10580 خبر اولیه

سجاد کریمی پاشاکی در گفت و گو با تحریریه با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری. و ماموریت معلمان تمام وقت یا پیمانی به دستگاه های اجرایی گفت: محور این اقدام معلمان بودند که توسط دیوان عدالت اداری مورد بازرسی مناسب قرار گرفتند.

وی افزود: وقتی فردی معلم است دیگر اسمش کارمند نیست و نمی‌توانیم بگوییم باید در جایی خدمت کند که اسمش کارمند نباشد. در واقع نمی توان به عنوان کارمند ماموریت داشت.

وی افزود: در حال حاضر در حال بحث هستیم که آیا مقامات سیاسی مشمول اصل 71 قانون مدیریت هستند، پایین ترین مقامات سیاسی معاونان وزیر هستند.

وی با یادآوری اینکه دستگاه های اجرایی موظف به موافقت با ماموریت نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، گفت: به عنوان مثال ماموریت از شهرداری ها به وزارتخانه هایی مانند راه و شهرسازی امکان پذیر نیست اما از وزارت راه به شهرداری ها. امکان پذیر هستند.

وی تصریح کرد: به عبارتی ماموریت کارکنان ادارات تابعه قانون مدیریت به شهرداری ها مشمول قانون کار کشوری امکان پذیر است. اما این امر برای وزارتخانه های سازمان ها و مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس ماده 3 قانون مدیریت امکان پذیر نیست.

به گزارش هیأت تحریریه، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.

بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/13: در مواردی که کار بخشی از ساختار مربوطه با حفظ اموال دولتی (یا شرکت دولتی) به بخش غیردولتی واگذار شود. مأموریت کارکنان مرتبط با بخش غیردولتی مجاز است. آيين نامه اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد و به موجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري: مزايا و روابط سازماني و ساير موارد مربوط به مفاد اين قانون تصويب مي شود. از هیئت دولت به پیشنهاد سازمان.

  بررسی هیئت داوران چهلمین جشنواره فیلم فجر

در حالی که به استناد ماده 8 آیین نامه داخلی تبصره شماره 8. (2) از هنر. (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه 20461 44295-31 ت 189 1389 هیأت وزیران) خارج از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده. ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد مقرراتی در خصوص مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی محوله به بخش غیردولتی و همچنین خارج از اختیارات مقرر در ماده. قانون تنظیم آئین نامه جابجایی و مأموریت کارکنان موضوع این قانون سایر دستگاه های اجرایی در خصوص مأموریت مقامات یا کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی مستثنی در ماده 117 قانون مدیریت کشوری معرفی شده اند. خدمت و همچنین مأموریت مدرس رسمی یا استخدامی در دستگاه های اجرایی موضوع قانون مذکور. 2) هنر (21) و هنر. ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه 20461 44295-31 189 1389 هیأت وزیران) خارج از اختیارات و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و سازمان است. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 لغو می شود.

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید