مشوق های مالیاتی برای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط

16844 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق شعار سال، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط ​​مصوب شورای وزیران را ابلاغ کرد. اجرای ادارات مالیاتی در سراسر کشور.

در بخشنامه دکتر داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات مالیاتی سراسر کشور آمده است: ضمیمه تصویب نامه شماره 125522/ت59815 ح مورخ 17.07.1401 در خصوص مشوق های حمایت از تولید و حفظ و اشتغال. ایجاد برای بنگاه های کوچک و متوسط، موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 18549/ت53097ه مورخ 1394/02/19 مربوط به اجرای 1400 جهت اجرا ارسال گردیده است.

در بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موارد زیر اشاره شده است:

به موجب بند (3) ماده 1 تصویب نامه فوق الذکر:

الف- جرائم مالیاتی مربوط به اجرای هزار و 400 کارفرمای حقیقی و حقوقی دارای پروانه کار از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط بر اینکه تولید از 1399 به 1400 نفر افزایش یابد و حداکثر تا پایان سال 1400 نفر (100) نیروی کار داشته باشد. و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. . دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می‌شود.

ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی که دارای مجوز فعالیت تولیدی از وزارتخانه های ذیربط هستند، به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401، می توانند نسبت به مطالبه بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400. با رعایت ماده (167) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی نسبت به احراز شرط فوق به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مذکور مراجعه نمایند. اصلاحات در مورد توزیع بدهی مالیاتی نهایی تا سن 36 سالگی. سهم بر اساس اقدام توافق شده است.
و در صورت عدم پرداخت هر یک از سهم های مذکور طبق قرارداد منعقد شده توسط کارفرما، مابقی سهم ها به بدهی جاری تبدیل و یکجا پرداخت می شود.

  خرید خدمت سربازی توافق شده است

به گزارش اینتا، شایان ذکر است منظور از بنگاه های کوچک و متوسط، بنگاه های زیر 50 نفر و بنگاه های اقتصادی بین 50 تا 100 نفر است.

برای مشاهده بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید