مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1400

4880 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن گفت: مودیان واجد شرایط می توانند در راستای تکریم مودیان واجد شرایط و ایجاد زمینه برای انجام تعهدات قانونی در قبال آنان، با رعایت اختیارات مقرر در قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام کنند. 1400 اظهارنامه مالیاتی زمستانی حداکثر تا 15 آوریل.

وی افزود: ادارات اصلی مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) را از تاریخ 1400 لغایت پایان روز چهارشنبه 15 فروردین 1401 در صورت بخشودگی 100 درصدی جرایم، تسلیم به موقع نمایند. اظهارنامه مدت تعیین شده و همچنین جریمه تاخیر در مدت تعیین شده به درخواست کتبی مودیان فوق.

پاکدامن خاطرنشان کرد: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 13 دی ماه 1400 و تغییرات ایجاد شده در فرآیند تشکیل پرونده از این دوره (زمستان 1400)، مالیات و عوارض مربوط صرفاً به صورت جمعی و به صورت جمعی مورد نیاز هستند. یک فاکتور و ارائه شرایط پرداخت.

پایان /

  دیپلماسی آب در دستور کار وزارت امور خارجه

دیدگاهتان را بنویسید