مهمترین درخواست بازنشستگان از دولت

10895 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری، طرح بررسی میزان رضایت مندی مستمری بگیران و مستمری بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه 1400 با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی و تلفنی اجرا می شود. فراخوان در قالب نمونه تصادفی از مستمری بگیران سراسر کشور در حوزه های مختلف از جمله درخواست بازنشستگان از سه نهاد «دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه های اجرایی محل کار» عملیاتی شده است.

بر اساس آخرین نتایج این طرح که در دو هفته منتهی به مرداد 1401 انجام شد، از مجموع 354 نفر بازنشسته و شاغل در کشور، 240 نفر معادل 67.8 درصد «خواهان افزایش حقوق شدند. و 147 نفر که معادل 41.5% است، درخواست تناسب سالانه داشتند. به عنوان مهمترین مطالبه دولت سیزدهم 90 درصد مستمری کارمندان را اعلام کردند.

همچنین «افزایش پوشش تعهدات بیمه تکمیلی درمان» به میزان 27.7 درصد، «ارائه تسهیلات اجتماعی به دستگاه های اجرایی بازنشستگان و کارکنان» 12.4 درصد، «پرداخت به موقع حقوق» 9 درصد، «به کارگیری فرزندان مستمری بگیران 8.5 درصد، برخورد با مستاجر و مستمری بگیران بی سرپرست» 4 درصد و «بازپرداخت وام» 2 درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان از سوی دولت سیزدهم مطرح شده است.

از سوی دیگر، 101 نفر معادل 28.5 درصد از بازنشستگان کشوری که به نظرسنجی هفتگی صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ دادند، «ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی مشابه کارکنان» را مهمترین درخواست شما اعلام کردند. از مقامات اجرایی در محل خدمت. «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری به عنوان افراد شاغل» با 23.4 درصد، «استفاده از مزایای نقدی و غیر نقدی شاغل» با 23.2 درصد و «توجه به معیشت بازنشستگان همراه با خدمات صندوق» با 17.5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. درخواست ها. یکی از دستگاه های اجرایی بودند.

  کمبود سرم و دارو در 30 استان کشور

پس از آن «افتخار، احترام، پاسخگویی» با 14.7 درصد، «ارائه وام به مستمری بگیران» با 13 درصد، «استعلام وضعیت مستمری بگیران» با 7.9 درصد، «استفاده از تجربیات مستمری بگیران و به کارگیری آنها» با 5.1 درصد قرار دارند. بکارگیری فرزندان مستمری بگیران” 4.5 درصد و “امکان خرید پرداخت” 2.8 درصد دیگر درخواست های مستمری بگیران کشور از دستگاه های اجرایی است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 187 نفر از مستمری بگیران کشور یعنی . 52.8 درصد از پاسخ دهندگان مایل به “بهبود خدمات بیمه درمانی اضافی” صندوق بازنشستگی کشور هستند. 151 نفر معادل 42.7 درصد، «بهبود خدمات اعتباری (امتحان، ازدواج، پایان نامه)»، 77 نفر معادل 21.8 درصد، «بهبود خدمات رفاهی و گردشگری» و 36 نفر معادل 10.2 درصد. همچنین “بهبود خدمات فروشگاه” به عنوان خواسته خود از آنها پیشنهاد صندوق بازنشستگی ملی.

«بهبود خدمات خرید حقوق و دستمزد» با 6.5 درصد، «بهبود سرعت ثبت سفارش» با 2.3 درصد و «بهبود خدمات زندگی و حوادث» با 1.4 درصد درخواست‌های بعدی بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری است.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید