هوای تهران برای همه اقشار جامعه قابل قبول است

کیفیت هوای تهران طی 24 ساعت گذشته در وضعیت مطلوبی قرار داشت، در حالی که اواسط دیروز با افزایش بارندگی ها در وضعیت پاکی قرار داشت اما این وضعیت پایدار نبود.

با پایان بارندگی ها به تدریج غلظت آلاینده های هوا در حال افزایش است و علیرغم اینکه میانگین غلظت آلاینده ها در 24 ساعت گذشته 59 بوده، هم اکنون به 74 واحد رسیده است.

پیش بینی می شود این شرایط تا 24 ساعت آینده ادامه داشته باشد و تعداد روزهای با هوای سالم در سال جاری به 189 روز برسد.

  خودروسازان 25000 مازاد دارند

دیدگاهتان را بنویسید