پروژه واگذاری زمین سوخته دولت سیزدهم

7388 خبر اولیه

میراثی که دولت روحانی به دولت ریاست جمهوری سپرده است به شرح زیر است:

1- نرخ تورم بالا تا سال 1404 (ناشی از قیمت بالای دلار)

2- قیمت بالای و غیر واقعی دلار و حباب قیمت دارایی ها به ویژه سهام و مسکن.

3- دولت ضعیف (ناکارآمد و کم نسبت بودجه/اقتصاد)

4- بدهی زیاد و هزینه بالای بدهی دولت (بار بهره بر بدهی)

5- تسلط نئولیبرالیسم (مالی شدن اقتصاد و شکاف بین بخش واقعی و مالی)

6- ادامه و فعال شدن فعالیت بانک های خصوصی

7- تحکیم و تقویت سیطره بخش شبه دولتی (شرکت های اختصاصی) بر اقتصاد.

8- اقتصاد غیر مردمی و تضعیف بخش خصوصی

9- توزیع رانت و فساد گسترده و ترویج احتکار و احتکار.

10- فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری ملی

11- افزایش فقر و فلاکت مردم و بار کمک های معیشتی دولت.

12- شکاف عمیق مردم و دولت و بحران های اجتماعی

پایان/

  چرا مرگ تاج دو رقمی نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید