پیمان شانگهای فرصت خوبی برای توسعه اقتصادی و فناوری برای ایران است

14153 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با رادیو گفتگو درباره وضعیت تجارت بین الملل ایران در رابطه با عضویت در معاهده همکاری شانگهای گفت: شانگهای اتحادی است که شامل برخی کشورهای آسیایی و کشورهای آسیایی است. روسیه که عمدتاً به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی برقرار است.

وی با اشاره به اینکه توافقنامه همکاری شانگهای با هدف بهره برداری از فرصت های تجاری و اقتصادی است، گفت: برخی از کشورهای عضو مشارکت و همکاری های اقتصادی را در زمینه تجارت آزاد، تامین مالی و مسائل علمی و فناوری آغاز کرده اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف در توافقنامه همکاری شانگهای گفت: در حال حاضر کشورهای عضو در کمیته علم و فناوری حضور فعال دارند و به صورت هم افزایی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه پایه های اقتصادی شانگهای هنوز شکل نگرفته است، گفت: اگر پایه ها تشکیل می شد، ورود برای ما سخت بود، اما اکنون که پایه ها شکل نگرفته، حتی می توانیم در برخی زمینه ها تکیه گاه شویم.

در خصوص پیشنهادات رئیس جمهور در آخرین اجلاس گیفتک شانگهای، توافقنامه پاک به دلیل حضور بزرگترین تولیدکنندگان انرژی و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در این توافق، فرصت مناسبی برای ایران است.

پایان/

  جنگ جهانی نزدیک است - بررسی های سرمقاله رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید