کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی 27 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش تحریریه، بر اساس آمار بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی در شهریور 1401، بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به مردادماه 4930 میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بدهی بانک های تجاری دولتی از 45 میلیارد و 360 میلیون تومان به 43 هزار و 700 میلیارد تومان و بدهی بانک های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از 68 میلیارد و 560 میلیون تومان به 90/62 میلیارد تومان کاهش یافت.

همچنین بدهی بانک های دولتی تخصصی از 57 هزار و 30 میلیارد تومان به 60 هزار و 230 میلیارد تومان افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 3.2 میلیارد تومانی در شهریور ماه نسبت به ماه قبل است. پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی ها.

رشد پایه پولی با توجه به شرایط اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما از نظر اقتصاددانان بدترین نوع رشد پولی، رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی است که منجر به رشد می شود. از این شاخص مهم تورم در کشور است.

111.jpg

• خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی 27 هزار میلیارد تومان بود

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه به 156.57 میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 1.9 درصد کاهش نشان می دهد. کاهش 1.9 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال منتهی به شهریور ماه امسال، این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال منتهی به شهریور 1400 53.7 درصد افزایش داشته است که نسبت به سال گذشته نسبت به فعالیت قبلی دولت از سال 1389 برابر است. 103 هزار و 840 میلیارد تومان تا 159 هزار و 580 میلیارد تومان در شهریور 1400.

  ثبت نام 15 میلیون و 500 هزار دانش آموز در مدارس / نیاز به رعایت پروتکل های بهداشتی

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه التفاوت بدهی دولت با بدهی شرکت های دولتی و میزان سپرده های دولت و شرکت های دولتی در بانک مرکزی به دست می آید به منفی ۲۷۲۷۰ رسید. میلیارد تومان در پایان شهریور ماه سال جاری.

این ارقام نشان می دهد که اثر بدهی دولت به بانک مرکزی بر پایه پولی نه تنها خنثی شده، بلکه ۲۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان از حجم پایه پولی کاهش یافته است.

میزان سپرده های دولت و شرکت های دولتی در بانک مرکزی در شهریورماه معادل 250 هزار و 420 میلیارد تومان بوده که در نتیجه اقدامات انجام شده رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم در در سال گذشته (از سپتامبر 1400) کاهش چشمگیری داشته است.

متغیرهای پولی در ششمین ماه سال جاری نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان تابستان به 55949.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. به گونه ای که نرخ رشد حجم نقدینگی از شهریور سال گذشته تا پایان نیمه اول سال جاری به 37.5 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مردادماه امسال به 37.8 درصد رسید. در نتیجه مقایسه نرخ افزایش نقدینگی در شهریور و مرداد، کاهش 0.3 واحد درصدی در نرخ افزایش نقدینگی مشاهده شد.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده ماهه) در شهریورماه از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با روندی نسبتاً کاهشی به 37.5 درصد رسید و لازم به توضیح است که حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به این میزان بوده است. تا پایان شهریور 1401 مربوط به الحاق خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک مهر اختیار به خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به دلیل ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) و بدون اثر پولی

  چرا هیچکس نمی خواهد در ایران سرمایه گذاری کند؟

به گفته شادا، به عبارت دیگر، در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ افزایش نقدینگی (دوازده ماهه) در پایان شهریور ماه 1401 نسبت به پایان شهریور 1400 معادل 0/35 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به شهریور 1401، 1/33 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 39.5 درصد بوده است.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید