کاهش قیمت ذرت در دنیا و عدم کاهش قیمت در ایران!

به گزارش سردبیر، کاهش قیمت ذرت در بازارهای جهانی و عدم کاهش قیمت در ایران! این امر بر ابهامات پیرامون سازوکارهای مدیریت وزارت کشاورزی افزود و تأثیر این دولت ها را بر مخارج خانوار نشان داد.

در حالی که قیمت ذرت طبیعی روسیه نباید بیشتر از 9 هزار تومان باشد، با قیمت بالای 10 هزار تومان و ذرت برزیلی همچنان 11 هزار و 300 تومان به فروش می رسد که با واقعیت فاصله زیادی دارد. از بازارهای جهانی

14300 خبر اولیه

قیمت گوشت مرغ که در بازارهای عمده فروشی دنیا حدود 90 سنت یا 22 هزار تومان است که در خرده فروشی باید به 35 هزار تومان برسد، 53 هزار تومان تخمین زده می شود که نشان می دهد نقص های مدیریتی جدی در وزارت جهاد وجود دارد. و کشاورزی آن را دارد.

جدول بازار سردبیر پیشنهاد می کند که واردات و صادرات مرغ باید آزاد شود تا تولیدکنندگان داخلی مجبور شوند به سود معقول بسنده کنند تا اینکه با سودهای غیرعادی تولید کنند که این امر بر مصرف کننده تأثیر نامطلوبی خواهد داشت.

پایان/

  گاو و گوسفند به جای گندم نان می خورند.

دیدگاهتان را بنویسید