250 هزار میلیارد تن در جیب مردم

250 هزار میلیارد تن در جیب مردم

  رئیس جمهور بر تداوم اقدامات حمایتی دولت برای ریشه کنی فقر مطلق تاکید کرد

دیدگاهتان را بنویسید